Zadzwoń do nas: 0800 612 7612

 

Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie witryny phc-law.com („Witryna”). Witryna obsługiwana jest przez PHC Law Limited. Jesteśmy firmą zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym firmy 07214601, a nasza siedziba znajduje się pod adresem 107 Garstang Road, Preston, PR1 1LD.

Odniesienia w tym dokumencie do „my”, „nas” i „nasz” będą oznaczać PHC Law Limited.

Warunki korzystania z witryny i polityka prywatności wraz z wszelkimi dokumentami, o których mowa w formularzu, określają warunki korzystania z witryny, zarówno jako gość, jak i klient. Przeczytaj uważnie niniejsze warunki przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. Uzyskując dostęp do naszej Witryny lub korzystając z niej, akceptujesz warunki użytkowania. Warunki użytkowania mogą się zmieniać od czasu do czasu, ale przeglądając Witrynę, wyrażasz zgodę na warunki użytkowania w danym czasie. Jeśli nie wyrażasz zgody na te warunki użytkowania, powstrzymaj się od korzystania z naszej Witryny.

Uzyskując dostęp do tej witryny, zgadzasz się, że prawo angielskie będzie miało zastosowanie do wszelkich sporów, które mogą się pojawić.

Witryna służy wyłącznie do użytku i może być używana wyłącznie w związku z usługami, które możemy świadczyć za pośrednictwem Witryny. Nie wolno kopiować, wykorzystywać, zmieniać ani manipulować jakąkolwiek treścią Witryny, z wyjątkiem drukowania stron do własnych celów osobistych.

Wszelka komunikacja lub materiały, które przekazujesz nam faksem, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób za pośrednictwem Internetu, będą traktowane jako niepoufne, chyba że taka komunikacja lub materiał zawiera dane osobowe, które wykorzystamy zgodnie z naszą Polityką prywatności. Wszelka komunikacja i inne materiały, które do nas wysyłasz, pozostają naszą własnością, a przesyłając je do nas, zgadzasz się, że możemy z nich korzystać w dowolnym celu, bez odszkodowania od nas.

Dostęp do naszej strony internetowej

Dostęp do naszej strony internetowej jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany usług świadczonych na naszej stronie bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza strona internetowa będzie niedostępna w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.

Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie wolno ich ujawniać osobom trzecim. Mamy prawo w dowolnym momencie wyłączyć kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło wybrane przez Ciebie lub przydzielone przez nas, jeśli naszym zdaniem nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków użytkowania.

Jesteś odpowiedzialny za podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu uzyskania dostępu do naszej strony internetowej. Ponosisz również odpowiedzialność za to, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do naszej Witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, były świadome tych warunków i przestrzegały ich.

Treść strony internetowej

Wszelkie materiały w Witrynie, w tym między innymi obrazy, tekst, reklamy i / lub wcięcia promocyjne i / lub audio i inne prawa własności intelektualnej istniejące w Witrynie, są przez nas własnością lub są przez nas licencjonowane.

Możesz wydrukować jeden egzemplarz i pobrać fragmenty dowolnej strony z naszej Witryny w celach osobistych, pod warunkiem, że nie naruszasz wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności. Nie wolno modyfikować papierowych ani cyfrowych kopii jakichkolwiek materiałów wydrukowanych lub pobranych w jakikolwiek sposób, a także nie wolno wykorzystywać ilustracji, fotografii, sekwencji wideo lub audio ani żadnych grafik niezależnie od towarzyszącego tekstu.

Dokładność przesłanych informacji

Komentarze i inne materiały zamieszczane na naszej stronie internetowej nie mają stanowić porady, na której podstawie można polegać. Dlatego zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na takich materiałach przez każdego odwiedzającego naszą Witrynę lub przez kogokolwiek, kto może być informowany o którejkolwiek z jej treści.

Dokładamy wszelkich starań, aby wszystkie informacje były dokładne i kompletne, ale nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć bezpośrednio lub pośrednio z korzystania z Witryny lub jakichkolwiek informacji zawartych w Witrynie. Materiał wyświetlany na naszej stronie internetowej jest dostarczany bez żadnych gwarancji, warunków lub gwarancji co do jego dokładności. Wszelkie gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, dotyczące dokładności lub kompletności informacji zawartych na stronie internetowej lub w odniesieniu do materiałów lub produktów są niniejszym wyłączone w pełnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Staramy się regularnie aktualizować naszą stronę internetową i możemy zmieniać treść w dowolnym momencie. W razie potrzeby możemy zawiesić dostęp do naszej witryny lub zamknąć ją na czas nieokreślony. Wszelkie materiały na naszej stronie internetowej mogą być nieaktualne w danym momencie i nie jesteśmy zobowiązani do aktualizacji takich materiałów.

Wirusy, hakowanie i inne przestępstwa

Nie wolno nadużywać naszej Witryny, świadomie wprowadzając wirusy, trojany, robaki, bomby logiczne lub inne materiały, które są złośliwe lub technologicznie szkodliwe. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej strony internetowej, serwera, na którym przechowywana jest nasza strona internetowa, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych podłączonych do naszej strony internetowej. Nie wolno atakować naszej Witryny poprzez atak typu „odmowa usługi” lub rozproszony atak typu „odmowa usługi”.

Linki do stron internetowych osób trzecich

W Witrynie mogą znajdować się linki prowadzące do stron internetowych osób trzecich. Nie możemy ponosić żadnej odpowiedzialności za treść tych stron internetowych, ponieważ są one poza naszą kontrolą, ani nie popieramy treści takich stron internetowych osób trzecich. Wszelkie transakcje lub informacje zawarte na takich stronach internetowych osób trzecich podlegają ich warunkom użytkowania, a nie warunkom użytkowania Witryny.

Polityka prywatności i plików cookie

W PHC Law Ltd jesteśmy zobowiązani do ochrony i poszanowania prywatności lub wszystkich naszych klientów i gości. Aby dowiedzieć się więcej na temat naszej polityki plików cookie na naszej stronie internetowej, zobacz tutaj.

Twoje obawy

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące materiałów, które pojawiają się w naszej Witrynie, skontaktuj się z nami.

Poziomy usług

Naszym celem jest osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu usług. W szczególności dążymy do tego, aby:

(a) Osoba zajmująca się roszczeniem, w miarę możliwości, zajmie się Twoimi połączeniami telefonicznymi, ale jeśli ta osoba będzie niedostępna, Twoje połączenie zostanie przekierowane do asystenta w celu załatwienia sprawy lub odebrania wiadomości. Wszelkie prośby o odesłane połączenia telefoniczne należy rozpatrywać tego samego dnia lub jak najszybciej później.

(b) Twoje listy otrzymają merytoryczną odpowiedź w ciągu siedmiu dni roboczych.

(c) O wszelkich istotnych zmianach zostaniesz poinformowany pocztą lub telefonicznie tak szybko, jak to możliwe. W każdym przypadku będziemy Cię regularnie informować o postępach w zakresie roszczenia i zwykle powinieneś otrzymywać od nas informacje co około trzy lub cztery tygodnie.

Opłaty i wydatki

Ważne jest, aby zrozumieć swoją odpowiedzialność za koszty prawne drugiej strony i nasze. Osoba dochodząca roszczenia jest odpowiedzialna za własne koszty prawne i musi odzyskać te koszty od drugiej strony po zakończeniu roszczenia, jeśli wygra. Jeśli przegra sprawę, ponosi odpowiedzialność nie tylko za własne, ale także koszty prawne przeciwnika.

Zgodziliśmy się dochodzić roszczenia na podstawie warunkowej umowy opłat. Warunkowa umowa opłat jest umową, w której [z wyjątkiem niektórych sytuacji] zgadzamy się nie pobierać opłaty w przypadku utraty roszczenia. Umowa warunkowa może przewidywać opłatę za sukces, w wyniku której otrzymujemy dodatkową opłatę za wygraną.

Ważne jest, aby przeczytać i zrozumieć Umowę o opłatach warunkowych oraz Warunki towarzystwa prawniczego, które otrzymasz, jeśli zostaniesz naszym klientem.

Jeśli wygrasz swoje roszczenie, jesteś zobowiązany do zapłaty naszych podstawowych opłat, wydatków i wypłat, opłaty za sukces oraz, w stosownych przypadkach, składki ubezpieczeniowej. Zazwyczaj będziesz w stanie odzyskać od swojego przeciwnika część naszych podstawowych kosztów i wydatków, ale nie opłatę za sukces i składkę ubezpieczeniową. Jeśli jednak kwota uzgodniona przez przeciwnika nie obejmuje wszystkich naszych podstawowych opłat, wydatków i wypłat oraz składki ubezpieczeniowej, będziesz odpowiedzialny za różnicę.

Jeśli Ty lub Twój przeciwnik nie jesteście w stanie uzgodnić wysokości naszych podstawowych opłat, opłaty za sukces w wypłacie lub składki ubezpieczeniowej, macie Państwo prawo do oceny naszych opłat i wydatków przez sąd. Procedura ta jest dostępna w naszym biurze na żądanie lub w biurze sądu okręgowego. Wymaga to zwrócenia się do sądu z wnioskiem o poddanie naszych opłat szczegółowej ocenie sądu.

Chociaż będziemy działać dla Ciebie na zasadzie „nie wygrywaj bez opłat”, istnieją sytuacje, w których możesz ponosić odpowiedzialność za nasze opłaty. Jeśli nie wywiążesz się ze swoich obowiązków określonych poniżej, mamy prawo rozwiązać umowę i domagać się zapłaty naszych kosztów od ciebie. Możemy również rozwiązać tę umowę, jeśli uważamy, że jest mało prawdopodobne, aby wygrałeś roszczenie lub ulepszyłeś jakąkolwiek ofertę, ale nie zgadzasz się z nami i pod twoim naciskiem kontynuujemy roszczenie. Jeśli tak się stanie, poniesiesz nasze koszty. Możesz rozwiązać umowę w dowolnym momencie, ale w takich okolicznościach będziemy wymagać zapłaty naszych opłat.

Nasze opłaty zależą od czasu, jaki poświęcamy na załatwienie sprawy. Czas poświęcony na Twoje roszczenie obejmie spotkanie z tobą i być może z innymi osobami, każdy czas spędzony na podróży, rozważaniu, przygotowaniu i pracy nad dokumentami, korespondencji oraz nawiązywaniu i odbieraniu połączeń telefonicznych. Nasze opłaty są naliczane za każdą godzinę zaangażowaną w twoją sprawę. Rutynowe listy i rozmowy telefoniczne będą naliczane jako jednostki jednej dziesiątej godziny. Inne listy i połączenia telefoniczne będą naliczane na podstawie czasu. Nasze stawki godzinowe zostaną omówione z Tobą bezpośrednio, jeśli chcesz złożyć wniosek.

Przy obliczaniu naszych opłat możemy oprócz czasu poświęconego sprawie wziąć pod uwagę szereg innych czynników, w tym złożoność problemów, szybkość, z jaką należy podjąć działanie, wiedzę specjalistyczną lub specjalistyczną wiedzę dotyczącą sprawy wymaga i, w stosownych przypadkach, wartości roszczenia.

Stawki godzinowe będą sprawdzane 1 stycznia każdego roku, a Ty zostaniesz powiadomiony na piśmie o wszelkich podwyższonych stawkach.

Jeśli wygrasz swoje roszczenie, oprócz naszych podstawowych opłat i wypłat, będziemy szukać opłaty za sukces. Podstawa opłaty za sukces i sposób jej obliczenia są określone w umowie o opłatach warunkowych i jej harmonogramie.

Do łącznej kwoty opłat podstawowych i opłaty za sukces doliczamy podatek VAT według aktualnej stawki 20%.

Ze względu na charakter roszczenia niemożliwe jest oszacowanie naszych ostatecznych opłat. Informacje obecnie dostępne nam sugerują jednak, że masz uzasadnione szanse powodzenia w dochodzeniu roszczenia i odzyskaniu części lub całości naszych podstawowych opłat, wydatków i wydatków od przeciwnika, ale nie opłaty powodzenia ani żadnej składki ubezpieczeniowej.

Opłaty i wydatki innych stron

W przypadku utraty roszczenia nie musisz płacić żadnych naszych podstawowych opłat, wydatków, opłaty za sukces ani składki ubezpieczeniowej, z wyjątkiem bardzo ograniczonych okoliczności wyszczególnionych w Umowie o opłatach warunkowych. Jednak w mało prawdopodobnym przypadku, gdy utracisz roszczenie po rozpoczęciu postępowania sądowego, będziesz zobowiązany do zapłacenia przeciwnikom opłat i wydatków, ale tylko w wysokości odpowiadającej przyznanym odszkodowaniom. Jeśli jednak Twoje roszczenie jest zasadniczo nieuczciwe, zapłacisz zarówno nasze opłaty, wydatki, wypłaty, opłatę za sukces i składkę ubezpieczeniową, jak i opłaty i wydatki przeciwników w całości. Na podstawie obecnie dostępnych nam informacji spodziewamy się wygrania roszczenia, aw tych okolicznościach nie będziesz ponosić odpowiedzialności za koszty przeciwnika.

Inne ustalenia dotyczące finansowania

Chociaż zgodziliśmy się działać zgodnie z warunkami warunkowej umowy opłat, mogą być dostępne inne metody finansowania, w tym finansowanie prywatne, finansowanie usług prawnych społeczności, ubezpieczenie ochrony prawnej i finansowanie związków zawodowych. W przypadku roszczeń z tytułu szkód na osobie finansowanie usług pomocy prawnej na ogół nie jest już dostępne, z wyjątkiem roszczeń o bardzo wysokie koszty. Informacje obecnie dostępne nam sugerują, że twoje roszczenie nie należy do tej kategorii. Poradziłeś, że zgodnie z Twoją najlepszą wiedzą żadne inne formy finansowania nie są dostępne. Poprosiliśmy Cię o rozważenie, czy ryzyko poniesienia odpowiedzialności za koszty w związku z postępowaniem, do którego odnosi się niniejsza umowa, jest ubezpieczone na podstawie jakiejkolwiek istniejącej umowy ubezpieczenia, w tym umowy oferowanej przez ubezpieczycieli domowych, ubezpieczycieli komunikacyjnych, ubezpieczycieli na życie lub innych ubezpieczycieli w tym dostawców kart kredytowych. Poinformowałeś nas, że nie jesteś członkiem związku zawodowego lub innego stowarzyszenia lub organizacji, która zapewni finansowanie twoich opłat prawnych, lub nie podjęła twojej sprawy.

Uważamy, że w przypadku braku innych środków, Warunkowa umowa opłat jest najbardziej odpowiednim sposobem na sfinansowanie swojej sprawy.

Zakończenie

Możesz wypowiedzieć swoje instrukcje do nas na piśmie w dowolnym momencie, ale będziemy uprawnieni do przechowywania wszystkich twoich dokumentów i dokumentów, dopóki będą nam przysługiwać pieniądze na nasze opłaty i wydatki. Jeśli na którymkolwiek etapie nie chcesz, abyśmy kontynuowali wykonywanie pracy i / lub ponoszenie opłat i wydatków w Twoim imieniu, musisz nam to wyraźnie powiedzieć na piśmie.

W niektórych okolicznościach możemy uznać, że powinniśmy przestać działać dla Ciebie, na przykład, jeśli wystąpią konflikty interesów lub jeśli nie dostarczysz nam jasnych lub właściwych instrukcji dotyczących tego, jak mamy postępować. Przestaniemy działać dla Ciebie tylko z uzasadnionego powodu i tylko po uprzednim powiadomieniu.

Jeśli Ty lub my zdecydujemy, że nie będziemy dłużej działać dla Ciebie, będziesz płacić nasze opłaty co godzinę i wydatki określone w Umowie o Opłatę Warunkową i Warunkach Towarzystwa Prawniczego, które zostaną omówione z Tobą, jeśli zostaniesz naszym klientem.

Ochrona danych

Korzystamy z informacji, które podajesz, przede wszystkim w celu świadczenia usług prawnych dla Ciebie oraz w powiązanych celach, w tym: aktualizowaniu i ulepszaniu dokumentacji klienta, analizach, które pomagają nam zarządzać naszą praktyką, ustawowych zwrotach oraz zgodności z prawem i przepisami. Zapewniamy, że w ogóle przestrzegane są przepisy i obowiązki nałożone RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawa o ochronie danych z 1998 r. Oraz zasady ochrony danych, a także wszelkie późniejsze ponowne uchwalanie lub zmiana w zakresie przechowywania i przetwarzania danych osobowych czasy.

Korzystanie z tych informacji podlega instrukcjom użytkownika, ustawie o ochronie danych z 1998 r., RODO oraz naszemu obowiązkowi zachowania poufności. Należy pamiętać, że nasza praca dla Ciebie może wymagać od nas przekazywania informacji stronom trzecim, takim jak biegli świadkowie i inni profesjonalni doradcy. Masz prawo dostępu na podstawie przepisów o ochronie danych do danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.

Nie wysyłamy materiałów e-marketingowych do naszych klientów ani nie przekazujemy twoich danych stronom trzecim w celach marketingowych bez Twojej zgody.

Jesteśmy profesjonalnie i prawnie zobowiązani do zachowania poufności twoich spraw. Jednakże ustawa może być zobowiązana przez ustawę do ujawnienia informacji Agencji Poważnej Przestępczości Zorganizowanej, jeżeli wie lub podejrzewa, że ​​transakcja może obejmować pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu. Jeśli dokonamy ujawnienia w związku z twoją sprawą, możemy nie być w stanie powiedzieć, że ujawnienie zostało dokonane. Być może będziemy musieli przestać pracować nad twoją sprawą na pewien czas i możemy nie być w stanie powiedzieć ci dlaczego. W rzeczywistości jednak taka sytuacja jest bardzo mało prawdopodobna.

Przepisy dotyczące prania

Podobnie jak w przypadku innych firm świadczących profesjonalne usługi, przestrzegamy przepisów dotyczących prania pieniędzy wymaganych do potwierdzenia tożsamości wszystkich nowych klientów. W związku z tym musimy poprosić o przedstawienie dowodu tożsamości ze zdjęciem, np. Paszportu lub prawa jazdy oraz adresu, np. Rachunku za media. W każdym przypadku oczywiście uzyskamy kopie dokumentacji medycznej do wykorzystania przez naszego eksperta medycznego, która potwierdzi Twoją tożsamość do celów przepisów dotyczących prania pieniędzy.

Zgodnie z przepisami musimy zgłaszać wszelkie podejrzenia dotyczące prania pieniędzy władzom. Jeśli nie zastosujemy się do tego, zostaną nałożone surowe kary, ale jest bardzo mało prawdopodobne, aby konieczność złożenia raportu kiedykolwiek dotyczyła Ciebie, ale powinieneś być świadomy naszych obowiązków.

Prawo do anulowania

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny.

Okres anulowania wygasa po upływie 14 dni od daty otrzymania pocztą naszych Warunków handlowych. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować PHC LAW Ltd pod adresem 107 Garstang Road, Preston PR1 1LD, telefon 01772 203303, faks 01772 203603 e-mail phc@phc-law.co.uk o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze wyraźnego oświadczenia (np. rozmowa telefoniczna, list wysłany pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy wysłanie powiadomienia dotyczącego skorzystania z prawa do anulowania przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki rezygnacji

Jeśli anulujesz niniejszą Umowę, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Jeśli jednak wyraźnie poprosisz nas o rozpoczęcie pracy w Twoim imieniu w okresie anulowania, będziesz odpowiedzialny za pokrycie uzasadnionych kosztów poniesionych przed otrzymaniem powiadomienia o anulowaniu.

Usługi finansowe

Nie jesteśmy autoryzowani przez Financial Conduct Authority. Jeśli podczas działania dla Ciebie potrzebujesz porady dotyczącej inwestycji, być może będziemy musieli skierować Cię do kogoś innego, kto jest upoważniony do udzielenia niezbędnych porad.

Możemy jednak świadczyć pewne ograniczone usługi doradztwa inwestycyjnego, jeżeli są one ściśle związane z pracą prawną, którą dla Ciebie wykonujemy. Wynika to z faktu, że jesteśmy członkami Law Society of England and Wales, które jest wyznaczonym organem zawodowym do celów Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r.

Solicitors Regulations Authority jest niezależnym organem regulacyjnym Law Society. Dział obsługi skarg prawnych jest niezależnym organem do spraw rozpatrywania skarg w Towarzystwie Prawnym. Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanych od nas porad inwestycyjnych, powinieneś zgłosić swoje wątpliwości w jednym z tych organów.

Jak wspomniano powyżej, nie jesteśmy autoryzowani przez Financial Conduct Authority. Jesteśmy jednak wpisani do rejestru prowadzonego przez Financial Conduct Authority, abyśmy mogli prowadzić działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego, która zasadniczo obejmuje doradztwo, sprzedaż i administrację umowami ubezpieczeniowymi. Ta część naszej działalności, w tym ustalenia dotyczące reklamacji lub dochodzenia roszczeń, jeśli coś pójdzie nie tak, jest regulowane przez organ nadzoru solicitors. Dostęp do rejestru można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej Financial Conduct Authority pod adresem www.register.fca.org.uk.

Law Society of England and Wales jest wyznaczonym organem zawodowym do celów Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. Solicitors Regulation Authority jest niezależnym organem regulacyjnym Law Society. Dział obsługi skarg prawnych jest niezależnym organem zajmującym się rozpatrywaniem skarg Stowarzyszenia Prawa. Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanych od nas porad inwestycyjnych, powinieneś zgłosić swoje wątpliwości w jednym z tych organów.

Procedura rozpatrywania skarg

Jesteśmy przekonani, że zapewniamy wysokiej jakości usługi pod każdym względem. Jeśli jednak masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące naszej usługi, prosimy o ich zgłoszenie w pierwszej kolejności, gdy pracownik zajmujący się opłatami rozpatrzy Twoje roszczenie. Jeśli to nie rozwiąże problemu w sposób satysfakcjonujący dla Ciebie, skontaktuj się z naszym Panem Porterem lub Panem Woodem, którzy są głównymi partnerami, a oni dołożą wszelkich starań, aby rozwiązać wszelkie zażalenia. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie zaspokoić zażalenia w sposób satysfakcjonujący, masz prawo skierować sprawę do organu regulacyjnego ds. Radców prawnych i rzeczników prawnych. Dalsze szczegóły zostaną podane na życzenie.

Twoje obowiązki

Bardzo ważne jest, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować przez cały czas, dopóki Twoja sprawa nie zostanie rozstrzygnięta. Prosimy o poinformowanie nas na piśmie o wszelkich zmianach adresu lub numeru telefonu, ponieważ ich niepodanie może opóźnić i naruszyć roszczenie. Musisz przekazać nam instrukcje, które pozwalają nam właściwie wykonywać naszą pracę i nie możesz celowo wprowadzać nas w błąd ani prosić nas o pracę w niewłaściwy lub nieuzasadniony sposób. Musisz wziąć udział w każdym badaniu lekarskim, eksperckim lub przesłuchaniu sądowym, które my lub Twój przeciwnik organizujemy w twoim imieniu. Na koniec należy pamiętać, że nie możemy kontaktować się z żadną inną osobą w twoim imieniu, bez uprzedniej pisemnej instrukcji.

Umowa

Uwzględniając Umowę warunkową, niniejsze Warunki i ustne wyjaśnienia dostarczone przez nas, ufamy, że w pełni rozumiesz warunki, na których będziemy działać dla Ciebie i że nie potrzebujesz żadnych dodatkowych wyjaśnień, porad ani innych informacji na te tematy . Dalsze instrukcje w tej sprawie będą równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków. Mimo to, jeśli zdecydujesz się być naszym prawnym przedstawicielem w danej sprawie, poprosimy Cię o podpisanie i opatrzenie datą niniejszych warunków i odesłanie ich do nas. Możemy wtedy być pewni, że rozumiesz podstawę, na której będziemy działać dla Ciebie.

Poproś o oddzwonienie...